چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم ** نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم ** چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی ** پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم

پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۳

دهن کجی

دهن کجیاولش یک شیشه شکست و کسی ملتفت نشد، چند تا عابر سربلند کردند و دوتا پرنده از روی کابل برق پریدند و دوباره صدای بوق ماشین ها گوشها را پر کرد. چند لحظه بعد، از واحدی که پنجره اش شکسته بود صدای هایی بلند شد، انگار یکی روی هرچه شکستنی بود چکش می‌کوبید٬ پشت بندش صدای داد و فریاد بود، یکی نعره می‌زد و یکی جیغ می‌کشید.

مردم پراکنده از پیاده رو می‌گذشتند انگار سر نخی را دستشان گرفته باشند، می‌رفتند ته اش را بیابند دو نفر گوشه خیابان گوش خوابانده بودند تا سر از ماجرا در بیاورند صدا ها نامفهوم٬ زیر و بم به گوش می‌رسید. همه چیز مثل این بود که دو نفر با هم گلاویز شده اند.

دو نفر کناره خیابان عقب جلویی کردند چند بار به شیشه شکسته پنجره اشاره کردند٬ هنوز توی فکر بودند که تاکسی پیش پایشان ترمز زد در یک چشم برهم زدن دیگر اثری از شان نبود. یکی با دوچرخه می گذشت یکی با موتور ویرا ژ می‌داد٬ کسی یک جا بند نبود٬ زنی مچ دست بچه اش را چسبیده بود٬ دنبال خودش می کشید یکی از دیگری کبریت می‌خواست و یکی هم گاه و بی گاه از آپارتمان بالای پیاده رو فریاد می‌زد و چیز نا مفهومی می‌گفت. بچه ای که دستش در دستان مادر قفل شد بود جلو مادرش دوید گفت مامان کیه میگه کمک. مادر بی تفاوت گفت: ولش کن زود باش دیرمون شد.

نیم ساعت بعد سر و صدا ها خوابیده بود که در خروجی ساختمان آرام گشوده شد. مردی آشفته بیرون زد٬ گر گرفته با پیشانی خیس. هنوز در را به هم نکوبیده بود که مبهوت٬ چشمش افتاد به ماشین نظامی که دم خیابان توقف کرده بود چند نفر با یونیفرم های آن کادر و باتوم های ویژه اطراف ماشین پخش بودند٬ موجی از اضطراب صورتش را پوشاند. نفسش به شماره افتاد. خوب که دقیق شد دید دو تا دختر سیزده چهارده ساله زار زار گریه می کنند و حاظر نیستند سوار ماشین نظامی شوند. رنگ صورتشان به گچ دیوار می‌زد. نفس عمیقی کشید و سینه اش را صاف کرد و از گوشه پیاده رو روانه شد. خلاف جهتش ماشین نظامی غرّش کنان به راه افتاد و ناپدید شد.

 خیابان همچنان شلوغ بود٬ دو تا پرنده روی کابل برق نشسته بودند و یک پنجره شکسته میان ساختمان بالای پیاده رو به همه دهن کجی می‌کرد.

 

مهدی گلسرخ

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك


LOGO

online یک گپ دوستانهتازه ها


(

Vote for our website